Leverandørfaktura

Updated by Darshan Patel

Information vedrørende faktura til Bellagroup:

Bellagroup, bestående af: Bella Operation A/S (CVR: 37939838) og CP Hotel A/S (CVR: 30548043) - ønsker at optimere håndtering af leverandørfakturaer – hvorfor der fremadrettet vil være mulighed for at fremsende elektronisk faktura til Bellagroup.

Hvorfor elektronisk faktura?

Fordi Bellagroup ønsker at sikre en sikker og effektiv behandling af leverandørfakturaer. Bellagroup har derfor i den sammenhæng valgt, at leverandørfakturaer til Bellagroup skal – uagtet leveringsmetode - indeholde følgende informationer på fakturaen før Bellagroup kan modtage fakturaen, og betalingen kan gennemføres:

 1. Fakturanr.
 2. Fakturadato – skal være afsendelsesdato
 3. Fakturaen skal adresseret til det korrekte selskab i Bellagroup

KundeIdentifikation (CVR)

KundeNavn

KundeFaktureringsVej-Navn

KundeFaktureringsHusNr

KundeFaktureringsBy-Navn

KundeFaktureringsPostNr

KundeFaktureringsLande-Kode

 1. Fakturaen skal indeholde korrekt og fyldestgørende information om Leverandøren

FakturaUdstederIdentifikation (CVR)

FakturaUdstederNavn

FakturaUdstederAdresseID (landekode: vareafsendelseslandekode eller betalingslandekode)

FakturaUdstederVejNavn

FakturaUdstederHusNr

FakturaUdstederByNavn

FakturaUdstederPostNr

FakturaUdstederLandeKode

FakturaUdstederCVRNummer

 1. Fakturaen skal indeholde information om leveringssted

LeveringIdentifikation (CVR)

LeveringsNavn

LeveringsAdresseID

LeveringsVejNavn

LeveringsHusNr

LeveringsByNavn

LeveringsPostNr

LeveringsLandeKode

 1. Fakturaen skal indeholde information om varen/ydelsen

Varebeskrivelse

VareMængde

VareEnhed

VarePris

 1. Fakturaen skal indeholde korrekt valuta/moms/afgift

Valutakurs

AfgiftsKategoriKode (momspligtig eller momsfritaget)

AfgiftsKategoriMomsGrundlag (%)

AfgiftsKategoriMomsBeløb

 1. Faktura indeholder korrekt kontaktperson og afdelingsnummer

KontaktpersonNavn

KontaktpersonEmail

KontaktpersonAfdelingsNr

Konteringsstreng

 1. Faktura indeholder korrekt betalingsbetingelser

Betalingsfrist

Kontonr.

Kontotype

Hvorledes kan der leveres Leverandørfaktura til Bellagroup?

For at optimere behandling af leverandørfaktura tilbyder Bellagroup at modtage fakturaer elektronisk i OIOUBL-formatet eller i BIS-(Peppol)-formatet. Alternativ kan der fortsat sendes PDF faktura til Bellagroup. Bemærk venligst at Bellagroup forbeholder sig ret til at opkræve et administrationsgebyr for at modtage PDF faktura, hvorfor Bellagroup opfordre Leverandøren til at sende elektronisk faktura.

 1. Elektronisk faktura

Bellagroup tilbyder at modtage fakturaer elektronisk i OIOUBL-formatet eller i BIS-(Peppol)-formatet.

 • Bella Operation A/S (CVR 37939838) med tilhørende GLN nr. 5790002722417 for OIOUBL og 0088:5790002722417 for Peppol
 • CP Hotel A/S (CVR 30548043) med tilhørende GLN nr. 5790002725081 for OIOUBL og 0088:5790002725081 for Peppol
 1. PDF faktura

I tilfælde, hvor faktura ikke kan sendes som elektronisk skal fakturaen – fortsat overholde anviste krav til fakturaen – og sendes på e-mail til følgende adresse:

Hele fakturaen samt bilag skal sendes som én samlet PDF-fil.

Der kan vedhæftes flere PDF-filer til en e-mail, forudsat at hver fil indeholder en komplet faktura.

Spørgsmål til ovenstående bedes rettes til HubBroker via support@hubbroker.net, som varetager transformation og validering af indkomne leverandørfakturaer på vegne af Bellagroup

In English

Information regarding invoice to Bellagroup:

Bellagroup, consisting of: Bella Operation A/S (CVR: 37939838) and CP Hotel A/S (CVR: 30548043) - wants to optimize the handling of supplier invoices - which is why in future it will be possible to send electronic invoices to Bellagroup.

Why electronic invoice?

Because Bellagroup wants to ensure safe and efficient processing of supplier invoices. Bellagroup has therefore chosen to setup some rules for supplier invoices to Bellagroup - regardless of delivery method – a supplier invoice to Bellagroup must include the following information on the invoice before payment can be made:

 1. Invoice no.
 2. Invoice date – must be the date of dispatch
 3. The invoice must be addressed to the correct company in Bellagroup

Customer Identification (CVR)

Customer Name

Customer Billing Path Name

Customer Billing House No

Customer Billing City Name

Customer Billing Post No

Customer Billing Country Code

 1. The invoice must contain correct and sufficient information about the Supplier

Invoice Issuer Identification (CVR)

InvoiceIssuerName

InvoiceIssuerAddressID (country code: goods dispatch country code or payment country code)

InvoiceIssuerRoadName

Invoice Issuer House No

InvoiceIssuerCityName

InvoiceIssuerPostNo

InvoiceIssuerCountryCode

Invoice IssuerCVR Number

 1.  The invoice must contain information about the place of delivery

Delivery Identification (CVR)

DeliveryName

DeliveryAddressID

Delivery Road Name

Delivery House No

Delivery CityName

Delivery Postal No

Delivery Country Code

 1. The invoice must contain information about the product/service

Product description

Product quantity

Product Unit

Item Price

 1. The invoice must contain the correct currency/VAT/tax

Exchange rate

Tax Category Code (VAT liable or VAT exempt)

Tax CategoryVAT Basis (%)

Tax CategoryVAT Amount

 1. The invoice contains the correct contact person and department number

Contact personName

Contact personEmail

Contact personDepartment No

Posting string

 1. The invoice contains the correct payment terms

Payment deadline

Account no.

Account type

How can a supplier invoice be delivered to Bellagroup?

In order to optimize processing of supplier invoices, Bellagroup offers to receive invoices electronically in the OIOUBL format or in the BISv3(Peppol) format. Alternatively, a PDF invoice can still be sent to Bellagroup. Please note that Bellagroup reserves the right to charge an administration fee for receiving a PDF invoice, which is why Bellagroup encourages the Supplier to send an electronic invoice

 1. Electronic invoice

Bellagroup offers to receive invoices electronically in the OIOUBL format or in the BIS-(Peppol) format.

·        Bella Operation A/S (CVR 37939838) with associated GLN 5790002722417 for OIOUBL and 0088:5790002722417 for Peppol

·       CP Hotel A/S (CVR 30548043) with associated GLN 5790002725081 for OIOUBL and 0088:5790002725081 for Peppol

 1.  PDF invoice

In cases where the invoice cannot be sent electronically, the invoice must – continue to comply with the prescribed requirements for the invoice – and be sent by e-mail to the following address:

Bellagroup@hubbroker.net

The entire invoice and attachments must be sent as one combined PDF file. One Invoice one PDF.

 Questions regarding the above should be directed to HubBroker via support@hubbroker.net. HubBroker handles the transformation and validation of incoming supplier invoices on behalf of Bellagroup.


How did we do?